Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top
kjf

A Kodolányi János Egyetem 1992-ben alakult polgári-közösségi eredetű alkalmazott kutató egyetem, amelynek küldetése, hogy a gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, művészetek és pedagógusképzés területén oktasson, kutasson. Az intézmény alaptevékenységeként felsőoktatási szakképzést, alapképzést (BA), mesterképzést (MA) és szakirányú továbbképzést folytat, valamint jogosult a képzésekhez kapcsolódó kutatásra, tanácsadásra, tankönyv és jegyzetkiadásra, idegen nyelvű oktatásra, hazai és nemzetközi hálózati tagságok kiépítésére.
Az egyetem önálló nyelvvizsga rendszerrel rendelkezik (társalKODÓ, gazdálKODÓ), alapítója és fenntartója a Kodolányi János Középiskolának.
Az egyetem nyolc minőségdíjjal rendelkezik, köztük az EFQM európai minőségi díjjal, a Nemzeti Minőségi Díjjal (2008) és az OKM által 2007-ben és 2008-ban odaítélt Felsőoktatási Minőségi Díj arany fokozatával, valamint a magyar felsőoktatásban első és egyetlen intézményként 2014-ben a PIQ&Lead módszer elismeréseként a Magyar Termék Nagydíj után az Európai Minőségügyi Szervezet „Minőség-Innováció 2014” díját is elnyerte.

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/a-parlamentben-adtak-at-a-kjf-dijat-344
http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/europai-innovacios-dijat-kapott-a-kjf-431

A Kulturális és sport tevékenységben való aktivitás a főiskolai program része, mely a kompetenciafejlesztés mellett az értelmiségivé váló személyiség formálásnak is fontos eszköze.

A főiskolán a gazdálkodási, a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a művészetek valamint a tanárképzés területén, a különböző képzési szinteken – a felsőoktatási szakképzésben, az alapképzésben, mesterszakokon és szakirányú továbbképzési szakokon folyik képzés három helyszínen: Budapesten, Székesfehérváron és Orosházán.

A Kodolányi János Egyetem Kulturális Tanulmányok Tanszéke 2004-ben alakult meg. A tanszék képzéseinek célja olyan humán értelmiségi szakemberek képzése, akik ismerik az emberiség történelme során felhalmozott alapvető egyetemes és nemzeti kulturális értékeket, ismerik az ember és környezet kapcsolatát, képesek és készek közreműködni abban, hogy a múlt és a jelen ismeretében szellemi életünk újabb értékekkel gyarapodjék, hogy az egyetemes magyarság és más nemzetek, nyelvi közösségek szellemi kapcsolata fennmaradjon és erősödjön, valamint képesek Magyarországot, a magyar kultúrát felelősen és hitelesen képviselni hivatalos és személyes nemzetközi kapcsolataikban.
A Kulturális Tanulmányok Tanszék a Közösségszervezés és Emberi erőforrások alapszak szakgazda tanszéke összefogja,  és irányítja az andragógia-művelődéstudomány, HR területéhez tartozó tantárgyak oktatását és kutatását. A tanszék az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a területhez tartozó hazai és intézményközi kapcsolatok fejlesztésére, a stratégiai partnerségek kialakítására (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, Nexon Kft., Művészetek Völgye, Somló Hangja, SZIGET, VOLT, BALATON SOUND, FEZEN, Nyeregszemle Fesztiválok stb.) és a partnerségre épülő gyakornoki programok rendszerbe állítására, melynek célja, hogy a hogy a hallgatók a graduális képzés keretén belül az elméleti ismeretek magas szintű elsajátítása mellett tegyenek szert olyan gyakorlati tapasztalatokra, melyek segítik őket a tanulmányaik utáni munkavállalásban, és az eredményes szakmai karrier megalapozásában.

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/egyuttmukodes-a-bav-zrt-vel-223
http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/partnerseg-a-budapesti-fesztival-es-turisztikai-kozponttal-588

A tanszék első akkreditált alapszakja a 2004-ben engedélyezett Művelődésszervező főiskolai szak volt, amelyet 2006-ban a bolognai átalakulás során az Andragógia BA szak (Művelődésszervező és Személyügyi szervező specializációval) váltott fel.
Emberi erőforrások alapszakunkat (Munkahelyi jól-lét és egészségfejlesztés, Munkaerő-közvetítés szakiránnyal) 2015-ben engedélyezték, így a program először 2016 szeptemberében indulhat. A program szakmai és gyakorlati hátterét a NEXON Kft. biztosítja majd, külső tanszékként kapcsolódva az oktatásba.
Az alapszakok mellett a tanszék 7 szakirányú továbbképzési szakot is kidolgozott és működtet, amelyek a speciális szakképzettséget adó diploma megszerzésének lehetőségét nyújtják hallgatóinknak. A programok gyakorlati moduljait stratégiai partnereink közreműködésével biztosítjuk.

kodolanyi_02

» Játékpedagógia és szabadidő-szervező
» Könyvtári szakember
» Múzeumi mediáció és menedzsment
» Néptánc és népi kultúra
» Személyügyi szakember
» Impresszárió és fesztiválmenedzsment
» Sportmenedzsment és sportkommunikáció

A szakirányú továbbképzési szakok mellett további 8 tanúsítványt adó specializáció szolgálja a tehetséggondozás és a speciális szakmai területen való elmélyülés lehetőségét. Műkereskedelem, Impresszárió, Fesztivál és rendezvénymenedzsment, Kulturális turizmus, Médiamenedzsment, producer és mozgóképkultúra terjesztés, Könyv –és multimédia kiadás és terjesztés, Közgyűjteményi menedzsment, Sport és rekreáció.

Ezért a nálunk végzett szakemberek alkalmasak oktatási és kulturális intézményekben, a médiában, oktatási vállalkozásoknál, önkormányzatoknál és egyéb kulturális vállalkozásoknál, művelődési házaknál, múzeumokban, kiállítóhelyeken, kulturális szervezeteknél, kulturális egyesületeknél, rendezvényszervező cégeknél, felnőttképzésben és HR területen elemző, tervező, szervező, animátori, vezetői munkakörök ellátására. A kultúraközvetítés általános ismeretein túl rendelkeznek olyan elméleti ismeretekkel, gyakorlati kompetenciákkal, amelyek alkalmassá teszik őket szakirányú feladatok ellátására, vagy sikeres elhelyezkedést biztosítanak számukra a gazdaság más területein a hazai munkaerőpiacon vagy akár külföldön is.

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/sikeres-kodolanyisok-447

kodolanyi_07

A tanszék szakjaihoz kapcsolódó tudományterületeken 35 kollégánk oktat. Főállású (AT) oktatóink 82 %-a minősített, míg az részmunkaidős (AE) oktatók minősítettsége 100%. Vendégelőadóink többsége a gyakorlatból érkezett, többségük stratégiai partnereinknél áll alkalmazásban, a szakma kimagasló képviselője. A minősített kollégák többsége PhD fokozattal, egy kolléga DSc fokozattal rendelkezik. Az oktatói állomány átlagéletkora kedvező, a szakon oktatók átlagéletkora kerekítve 47 év.
A szak tudományterületeihez kapcsolódóan 2006 és 2015 között oktatóink több mint 165 publikációt jegyeztek. Ez a teljesítmény egy oktatóra és egy évre vetítve 1,2 publikáció/oktató/év átlagos gyakoriságot jelent.
A tanszék által gondozott szakokhoz kapcsolódó kutatások részben a főiskola kutatási központjához, részben a Kreatív Iparágak Intézethez, illetve annak Kulturális Tanulmányok Tanszékéhez kapcsolódtak. A főbb projektek az alábbiak voltak: 2009-től folyamatosan működik a Művelődéstörténet művészettörténet és tárgyi kultúra kutatásának kutatócsoportja Dr. h. c. Szabó Péter vezetésével. A kutatócsoport nevéhez főződik a Neveléstörténet folyóirat kiadása. A tanszék kutatói 2014-ben részt vettek a Mellearn nemzetközi kutatásában és a kutatási tanulmány elkészítésében „A távoktatás hatása a felnőtt tanulásra” címmel. A felmérés központi kutatási kérdése volt: Hogyan tudna az európai felsőoktatási intézmények távoktatási kínálata jobban illeszkedni a felnőtt tanulók igényeihez? A kutatásban Dr. Mócz Dóra, Dr. Hoffmann Orsolya és Dr. Kovács László is közreműködött. 2009-2012 között Dr. Hoffmann Orsolya vezetésével zajlott a Csákberény falufejlesztés Műhely faluszociológia kutatása, melynek témája a művelődés-és oktatásfejlesztés, mint megtartó erő volt. Ugyancsak Dr. Hoffmann Orsolya vezette a „Távoktatás pedagógia aspektusai, az idegenvezetés, mint professzió oktatás az Európai Unióban” című kutatást. A nemzetközi kutatás angol nyelvű publikációval zárult 2012-ban. A kutatócsoportok mellett kiemelendő a Dr. Tarbai Gabriella vezette Kodolányi Art Gallery nevű alkotóműhely is, amely 2013 óta működik.

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/kag-es-byart-kozos-kiallitasa-mindenkinek-619

A hallgatókat a tanszéken dolgozó tudományos kutatók bevonják a saját témájuk kidolgozásába, de az úgynevezett tanszéki kutatásokban is szép számmal vehetnek részt. A tehetséggondozás során a hallgatók az alábbi kutatóközpontok és kutatócsoportok munkájában vehetnek részt: Kulturális és Felsőoktatási Tanulmányok Műhelye, Művelődéstörténeti Műhely, Felnőttképzési Műhely, Élethosszig tartó tanulás Kutatóműhely, Távoktatási és tananyag fejlesztési Nemzetközi Kutatóműhely.

PIQ & Lead™ felsőoktatási képzési modell

Egy közel nyolc éves fejlesztés eredménye az a 2014-ben bevezetett képzési modell, amelynek egyes elemei a nemzetközileg sikeres elit-egyetemek tapasztalataira épülnek a Kodolányi János Főiskolán. A PIQ & Lead™ felsőoktatási képzési modellnek köszönhetően a Kodolányin végzettek felkészült munkavállalóként jelenhetnek meg hazánk, Európa és a világ munkaerőpiacán. Ennek biztosítása érdekében a Kodolányi János Főiskola oktatói és kutatói tevékenysége mellett hallgatói számára számos szolgáltatást nyújt.

Hallgatói szolgáltatások

A szolgáltatások igénybe vételét, valamint az egyéni tanulmányi munkát a modell részeként 2014-ben bevezetett mentori rendszer segíti.

A mentori program a KJF stratégiájában
A Kodolányi János Főiskola intézményi célkitűzéseinek megvalósításában és a minőség elérésében kulcsszerepe van a hallgatói tanulási tevékenység eredményességének, a hallgató aktív részvételének és a hallgató társadalmi és kulturális öntevékenysége erősítésének. Hallgatóink tanulmányait már beiratkozásától kezdve mentor segíti. A mentor nem csak egyfajta osztályfőnök, hanem személyes karrier tanácsadó is. A mentor már az Origo Napokon megismerkedik hallgatóival és a záróvizsgáig segíti csoportját.
Az Origo Napok a képzési program része, amely ötvözi a fontos elvégzendő teendőket a hagyományos gólyatáboros bulizással. A hallgatók ekkor ismerkednek meg a csoporttársakkal, a főiskolai lét alapfogalmaival, és a főiskolás lét hangulatával. Az Origo Napokon kötelező és fakultatív módon választható események egyaránt vannak, sorra kerülnek olyan foglalkozások is, amelyek teljesítéséért kreditet kap a hallgató az első félév, illetve a képzés során.

Gyakorlatorientált képzési programok
Diákjaink az új képzési modellnek köszönhetően tanulmányaik során megismerik az adott szakma gyakorlati oldalát, minőségi standardjait, minőségbiztosítási feladatait is. Hallgatóink gyakran kapnak olyan feladatokat, amelyek egy adott szakmai probléma innovatív és minőségbiztosított megoldását jelentik. Mindezt a csoportmunkában végzik, amelynek keretében meg kell tanulniuk a vezetést is, így tehát a vezetésre való alkalmasság, része az oktatásnak, függetlenül attól, hogy melyik szakra jár a kodolányis hallgató.
A PIQ & Lead™ modell figyelembe veszi, hogy milyen tudást hoznak a hallgatóink, a korábban már megszerzett kompetenciájukat elismerjük – nem kell olyat tanulniuk, amit már tudnak. A hallgatók függetlenül attól, hogy melyik szakunkat választják, tanulmányaik során belehallgathatnak más képzéseinkbe is, és az ott szerzett krediteket elismerjük, amennyiben később erre a szakra is jelentkeznek.
A főiskola célja, hogy képzései lehetővé tegyék a hazai és a külföldi hallgatók magyarországi és nemzetközi életpályája megteremtését. A hallgatói gyakornoki rendszer szervezése a karrier-tanácsadási tevékenység része. A karriertervezés kiterjed a hallgatók ösztön¬díjas foglalkoztatása vagy gyakornoki tevékenysége szervezésére is. A tanszékeken alkalmazott kutatási bevételi forrásokból kialakítandók az ún. munkahelyi tehetséggondozó programok, hallgatói kutatási gyakornoki vagy ösztöndíjas támogatások.

Nyelvoktatás
A PIQ&Lead modell keretében tanuló diákjainknak az I. évben térítésmentesen biztosítjuk a nyelvoktatást. E mellett hallgatóinknak lehetősége van a nyelviskola által felkínált képzésekbe is bekapcsolódni. Nyelviskolánk tanfolyamai felkészítenek a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgára, akkreditált vizsgáink pedig államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt adnak.

Hallgatói tanácsadások
Hallgatóink önismereti, kommunikációs tréningeken személyre szabott tanácsadás kaphatnak, hiszen a személyiséghez illeszkedő kommunikációs stratégia kialakítása elengedhetetlen az álláskereséshez. A képzési, tanulási, munka- és pálya-tanácsadási rendszerét a KJF még 2013-ban megújította.
A pályaorientációs, mentális, képzési és karrier tanácsadást a Diáktanácsadó és Karrieriroda végzi Budapesten és Székesfehérváron (egészségi, tanulmányi, emocionális, társadalmi és kulturális területeken). Az iroda tevékenysége személyes és on-line tanácsadásra egyaránt kiterjed, honlapja naponta frissül, és rendszeresen, Hírlevelek formájában tájékoztatja hallgatóinkat a lehetőségekről. A tanácsadás mellett fontos feladat a tréningek és előadások és rendezvények szervezése az interjústratégiák, álláskeresési módszerek, kommunikációs és helyzetgyakorlatok, kiválasztási módszerek témakörökben.
Új elem a tanácsadás mellett a munkaerő-piaci partnerkapcsolatok gondozása, valamint a tanácsadás új módszerének kidolgozása, amelynek eredményeképpen a munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő kompetenciák fejlesztésében az eddiginél szélesebb hallgatói kör is rész vehet. Ennek érdekében a hagyományos egyéni tanácsadás mellett a csoportos tanácsadási tevékenységet a 2014/15. tanévtől kezdődően a tantárgyi rendszerben megjelenő specializációs formában is hirdetjük.
A 2013/14-es tanévtől pedig a Karrieriroda tanirodaként is működik, gyakorlati lehetőséget nyújtva a HR szakirányos hallgatók részére, ezen túlmenően a terület iránt érdeklődők számára tehetséggondozási programot is indított a demonstrátori rendszer keretében.

Esélyegyenlőség biztosítása
Az Oktatási Minisztérium 2002. szeptember 1-i hatállyal törvényi szintre emelte (29/2002. (V. 17.) OM rendelet) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőség feltételeinek biztosítását. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők, valamint a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató fogyatékos hallgatók a fogyatékosságukra való tekintettel szakvélemény alapján kérhetik az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történő teljesítésére, valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra. A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait fogyatékos ügyi koordinátor segíti, aki a Pszichológia Tanszék munkatársa. A koordinátor feladata a Fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása Budapesten és Székesfehérváron (regisztráció, kérelmeik ügyintézése, bizottsági ülések szervezése és moderálása, speciális eszköz-beszerzések, speciális készségfejlesztő tréningek szervezése és tartása, kapcsolattartás a főiskola tanszékeivel és vezető egységeivel).

Külföldi tanulmányi lehetőségek, Erasmus
Külföldi tanulmányi lehetőségként hallgatóink számára jelenleg 25 országban elérhető több mint 160 partnerségén keresztül minden hallgatónk számára megteremtjük az oktatás nemzetközi környezetét. 2014-ben 132 hallgatónk folytatott külföldi tanulmányokat az Erasmus program keretében. Lehetőség van az Erasmuson kívül egy-két hetes szakmai projektútra is akár Thaiföldre, Kazahsztánba, Oroszországba, Japánba, Ukrajnába, Texasba (USA), Lengyelországba, Svájcba, Erdélybe, Olaszországba.
Iskolánk 2010-ben csatlakozott az Erasmus Student Network (ESN) nemzetközi diákszervezethez. Diákjaink kulturális és szórakoztató programok szervezésével színesítik a külföldről érkező hallgatók életét, valamint tapasztalatok megosztásával segítik az Erasmus programra jelentkező diákokat. A nyelvtudás fejlesztése mellett kulturális, kommunikációs és rendezvényszervezési tapasztalatokkal is gazdagodnak a szervezethez csatlakozott diákjaink.
Az Erasmus kapcsolatokat a KJF Nemzetközi Szolgáltató Központ szervezi. A Központ kiemelkedő munkáját számos nemzetközi és hazai elismerés fémjelzi. 2007-ben diákjaink és külföldi diákok közös projektmunkái közül kettő E-Quality – Európai Mobilitás Minőségi Díjat és Erasmus EuroMedia díjat kapott, illetve 2010-ben az Erasmus mobilitási tevékenységek kiemelkedően jó színvonalú megszervezéséért a Tempus Közalapítvány „Nemzetközi Együttműködés Kultúráért” című nívódíjban részesítette. A Kodolányin tanuló külföldi hallgatók integrációját elősegítendő, a főiskolán hallgatói mentorhálózat működik, melynek hatékonyságát partnerintézményeink is elismerik, és a beérkező hallgatók számának növekedéséhez is nagymértékben hozzájárul.

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/-nemzetkozi-het-unnepelyes-nyitoprogram-488

A Kodolányi János Főiskolán folyó kutatásokat a Tudományos Rektorhelyettesi Iroda koordinálja, ennek feladata – többek között – a bachelor, ill. főiskolai szakok kutatási hátterének biztosítása. A kutatás adminisztrációs és infrastrukturális támogatása mellett részt vesz a főiskola fejlesztési folyamataiban is, pl. külső pályázatok révén a számítógépes infrastruktúra, a sokszorosítás, a tanszéki kutatás feltételeinek megteremtéséhez is hozzájárul. A KJF kutatási stratégiájának fontos eleme, hogy a szakok kutatási hátterét megteremtse: ennek eszköze az országosan elismert kutatóműhelyek létrehozása, amelyekhez ma már regionális és intézményi szintű műhelyek is kapcsolódnak.
Jelenleg a következő kutatóműhelyek, működnek a Kodolányi János Főiskolán: Innovációs Kutatócsoport, Minőségműhely, MTA RKK városfejlesztési kutatások, Szolgáltatástudományi Műhely, Történeti Műhely, Hungarológiai Műhely, Neveléstörténet Kutatócsoport, Interkulturális Kommunikáció Kutatócsoport, WEB-2.0 Kommunikációs Kutatócsoport, Iskolai Szociális Munka Műhely, Autizmus Tudásközpont, Zeneoktatási Műhely.
A főiskola különös figyelmet szentel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatására. Ösztönzi őket az általuk létrehozott munkák közönség előtti bemutatására és a versenyeken való részvételre. Emellett gondoskodik arról, hogy minden tanulmányi és kutatási projekttel kapcsolatos pályázat a hallgatók tudomására jusson.

kodolanyi_04

A tehetséggondozás kettős célt szolgál: a kiemelkedő tehetségű hallgatóknak lehetőséget nyújt képességeik kibontakoztatására, valamint felkészíti a továbbtanulni szándékozó hallgatókat a mesterszintű tanulmányokra.
Tanáraink közel 65%-a minősített főállású oktató. Nálunk 1 tanárra 20 hallgató jut, így a tömegintézményekkel ellentétben személyesen foglalkoznak oktatóink a hallgatókkal.

A kétszakos képzés azt jelenti, hogy a most képzésben lévő hallgatóink egy tandíjért a második alapszak hosszától függően nyolc-tíz félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetnek.
Ha valaki felvételt nyert egy alapszakra, két félévet egyszakosként tanul.
Ennek során jelentkezik a rendes felvételi eljárás keretében egy második hat vagy hét féléves, intézményünk képzési szerkezetében társított szakra, amelynek a sikeres felvételit követően csakis azon tárgyait kell elvégeznie, amelyeket az első szakon még nem tanult. Ez általában a szakmai törzsmodul és specializáció tárgyait, valamint a kötelező gyakorlatokat jelenti. Vagyis az első szakon tanult kb. 40-80 kreditnyi tárgyat a második szakba beszámítjuk.

A Kodolányi János Főiskolán az oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak. A tantermek és közösségi terek valamint a számítástechnikai és oktatástechnikai eszközök a KJF összes képzését együttesen szolgálják ki.

Oktatótermek (m2) Közösségi terek (m2) Oktatótermek (m2) Számítógépes termek (m2) Tanári termek (m2) Irodák (m2) Összesen (m2)
3874 195 2432 205 127 440 7515

A KJF informatikai hálózata korszerű, számítástechnikai ellátottsága a szak oktatási igényeinek teljes mértékben megfelel. A főiskola 2009 és 2015 között 523 számítógépet és 26 projektort szerzett be, emellett 684 számítógép és 14 projektor került selejtezésre. (Egyedi kezdeményezésként a 2009-ben tanulmányaikat megkezdett hallgatóink személyes, kedvezményes árú netbookot is igényelhettek.) A tantermekben található számítógépek vezetékes internetkapcsolattal rendelkeznek, az oktatási épületekben azonban ezen kívül vezeték nélküli kapcsolat is rendelkezésre áll. A szak oktatásához szükséges alapvető szoftvereket a felsőoktatásban szokásos módon a Microsoft felsőoktatást támogató szoftverjeivel biztosítjuk.
Hallgatóink számára igény esetén Online tanulmányi környezetet biztosítunk, távoktatási programunknak köszönhetően bárhonnan, itthon vagy külföldön, folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tananyagokhoz. magas szintű eszközpark (tv-stúdió, hangstúdió, online rádió, internetes magazin, barista terem, sommelier terem, gasztro terem, táncpróbatermek, hangszigetelt egyéni és zenekari próbatermek) segítségével garantálja, hogy iskolánkban megfelelő elméleti és gyakorlati tudás szerezhető.
Integrált tanulmányi szervezet, Neptun elektronikus rendszer, egyablakos ügyintézési rendszerű ügyfélszolgálat várja a hallgatókat minden oktatási központunkban, ezzel is megkönnyítve az adminisztrációs teendőket.
A könyvtári szolgáltatás valamennyi képzési helyszínen biztosított. A könyvtár alapfeladatai ellátása mellett a hallgatói és oktatói kutatás kiszolgálására, információs tudásközpont feladatai is ellátja. Az állomány fejlesztését a könyvtár folyamatosan, a szakgazda tanszékkel közösen végzi.

Főbb állományi adatok:

A könyvtár teljes állománya (db): 120.806
Magyar nyelvű állomány (db: 74.936
Idegen nyelvű állomány (db): 53.766
A szakhoz kapcsolódik (db): 10.719
Szakdolgozat (papír alapon) (db): 13.446
E-szakdolgozat (db): 7.873 (A 2008 után írt szakdolgozatokat a könyvtár digitális formában őrzi és szolgáltatja, melyek kizárólag a főiskola oktatási helyszínein működő könyvtárak gépein érhetők el. A szakdolgozatok nem menthetők le, nem nyomtathatók ki. – Digidok rendszer)
DVD: 359
CD, CD-ROM: 2.449
Audiokazetta: 3.285
Videokazetta:2.207

A Kodolányi János Főiskola alapszakos hallgatóink részére az alábbi támogatásokat nyújtjuk (szabályzat alapján):

Állami normatív támogatás terhére
Teljesítmény alapú ösztöndíjak:
I. Tanulmányi ösztöndíj
II. Köztársasági ösztöndíj
III. Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj (Kodolányi-díj)

Szociális alapú ösztöndíjak:
IV. Alaptámogatás
V. Rendszeres szociális ösztöndíj
VI. Rendkívüli szociális ösztöndíj
VII. Bursa Hungarica ösztöndíj

Működési költségek finanszírozása:
VIII. Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása
IX. Sporttevékenység támogatása
X. Kulturális tevékenység támogatása
XI. Jegyzet előállítás támogatása
XII. Kollégiumi férőhely bérlése, felújítása

Speciális célú ösztöndíj alapok terhére:
XIII. Speciális célú támogatások
XIV. Külföldi hallgatók magyarországi tanulmányainak támogatása
XV. Magyar hallgatók külföldi főiskolában folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj

Intézményi forrás terhére:
XVI. Költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók Krízis alapja
XVII. Egyéb, egyszeri kifizetésű ösztöndíjak
XVIII. Szakmai, tudományos tevékenységért járó ösztöndíj (Kodolányi Díj)
(Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók lakhatási támogatására, valamint a tankönyv- és
jegyzettámogatására a szociális támogatás keretében kerül sor.)

BÁV – Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt. – Budapest
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest
Élőforrás Hagyományőrző Egyesület – Somló
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Székesfehérvár
Magyar Nemzeti Múzeum – Budapest
Magyar Nemzeti Galéria – Budapest
KOGART Művészeti Alapítvány – Budapest
Magyar Országos Levéltár – Budapest
Művészetek Palotája – Budapest
Művészetek Völgye Fesztivál – Kapolcs
Országos Széchenyi Könyvtár – Budapest
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – Budapest
Pannon Lapok Társasága – Székesfehérvár
Prohumán 2004 Kft. – Budapest
Nexon – Budapest
Somló Hangja Fesztivál – Somló
Sziget Fesztivál Iroda – Budapest
Városi Képtár Deák Gyűjtemény – Székesfehérvár
Vörösmarty Színház – Székesfehérvár

A tanszék honlapja:
https://www.kodolanyi.hu/az-egyetem/oktatasi-egysegek/jol-leti-tarsadalom-intezet/kulturalis-tanulmanyok-tanszek