Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top
ekf

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Észak-Magyarország meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. Célunk gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzések biztosítása, törekedve arra, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek.

Az oktatás és kutatás tárgyi feltételeit képező infrastruktúra az elmúlt évtizedben – a különféle pályázati lehetőségeknek is köszönhetően – dinamikusan fejlődött. Külön említést érdemel az egyetem informatikai infrastruktúrája, melynek bizonyos elemei regionális feladatokat látnak el.

Az Eszterházy Károly Egyetem 5 karból és két Campusból – Egri Campus és Jászberényi Campus – áll.

Egerben a felsőoktatás gyökerei a 18. század közepéig nyúlnak vissza: Gróf Eszterházy Károly egri püspök négyfakultásos egyetem működtetésére alkalmas, minden feltételt biztosító, korszerű oktatási épületet építtetett.

A változó társadalmi igényekre érzékenyen reagálni képes korszerű és minőségi oktatás az egri felsőoktatás évszázadokra visszanyúló hagyományait őrzi, annak kulturális örökségére alapoz. Intézményünk európai, országos és regionális feladatokat vállaló egyetem, szellemi, kulturális, szolgáltatási valamint információs centrum, szerves része Egernek, a megyei és regionális központ szerepét betöltő kulturális és idegenforgalmi jelentőségű barokk városnak.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Észak-Magyarország meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. Célunk a gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, törekedve arra, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek. Törekvésünk továbbá, hogy kínálatunkban megjelenjen több, európai felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított program is.

ekf

Az egri képzés 40. éves évfordulójára2015-ben jubileumi tanulmánykötetet jelentettünk meg: „A népművelőtől a közösségi művelődés tanáráig” címmel.

Egerben 1975-ben kezdődött el a Neveléstudományi Tanszék keretein belül a kultúraközvetítő szakemberek képzése, a Közművelődési Szakcsoport első vezetője Köpf László volt.

A tanszék önállóvá válása 1989-ben következett be. A Közművelődési Tanszék első vezetője: Hidy Pálné dr. volt. A szervezeti átalakulással párhuzamosan a népművelés szak elnevezését a Művelődésszervező szak váltotta fel. A művelődésszervező szak nemcsak elnevezésben jelentett változást, hanem új képzési filozófiára épülő, más tartalmú és struktúrájú szak születését jelezte. A szak újszerűségét elsősorban a szakirányok jelentették.

A nyolc féléves képzésben az ötödik félévtől kezdődően a hallgatók 3 kultúraközvetítői szakirány közül választhattak:
» Film-videokultúra közvetítő szakirány
Már a képzés legelső időszakában is meghatározó területét jelentette az egri képzésnek. A filmkluboknak kezdetekben a tanszék oktatói és hallgatói voltak szervezői és bonyolítói.
» Idegenforgalmi szakirány
Természeti adottságai, történelmi, művelődéstörténeti emlékei Egert az ország egyik legkedveltebb idegenforgalmi és turisztikai központjává teszik. Ezek a tények nemcsak lehetőségként, hanem szinte követelményként fogalmazták meg egy ilyen feladatokra felkészítő, speciális kultúraközvetítő szakirány képzési programjának kidolgozását, és elindítását. Hallgatóink aktívan bekapcsolódtak, és részt vállaltak a város turisztikai programjainak szervezésében.
» Gyermek-szabadidőszervező szakirány
A gyermekek szabadidős programjainak, művelődési folyamatainak szervezésére, lebonyolítására készítette fel hallgatóinkat, mely a Játék- és szabadidő-szervező mesterszakunk előzményének is tekinthető.

Az Andragógia alapszak (BA) 2006 szeptemberétől indult intézményünkben, felváltva a négyéves művelődésszervező szakot. Az andragógia szakon belül főiskolánkon a művelődésszervező és a felnőttképzési szervező specializáció közül választhatnak a hallgatók.

A váltással a tanszék elnevezése is változott: Andragógiai és Közművelődési Tanszék névre, vezetője 2006-2009 között Dr. Juhász Erika főiskolai docens, 2009-2014 között Dr. Tóth András egyetemi docens, 2014-től pedig Dr. Simándi Szilvia főiskolai docens irányítja a tanszéket. 2014 szeptemberétől a Neveléstudományi Intézet keretében működik tanszékünk a Pedagógia Tanszék mellett.
2008 őszétől a korábbi főiskolai képzésben tanár szakon végzett hallgatók számára lehetőség nyílt Játék- és szabadidő-szervező tanár MA szakon a továbbtanulásra. A Játék- és szabadidő-szervező tanári mesterszakunk célja olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek eredményeként a hallgatóink képessé válnak a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként használni, valamint felmérni a közösségek igényét, a hely és az időtartam adta lehetőségeket, illetve különböző játék- és szabadidős tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni.

ekf

2014-ben új szakunk került akkreditálásra: a Közösségi művelődés tanára szak (osztatlan tanárképzés, szakpárban). A magyarországi felsőoktatás új osztatlan tanárszakjának célja a közösségi művelődés kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, a közművelődésben, a helyi társadalomfejlesztésben kultúraközvetítői, közösségfejlesztői munka végzésére, valamint a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására képes tanárok képzése. A hallgatóink számára az elhelyezkedési esélyek és lehetőségek között szóba jöhet valamennyi közoktatási intézmény, ahol a gyermekek, fiatalok kulturált szabadidő eltöltését biztosítani kívánják, illetve bármely kultúraközvetítő intézmény, közművelődési intézmény, amely minden generáció számára szabadidős, közösségi művelődési lehetőségeket nyújt, emellett lehetőség nyílik civil szervezeteknél, egyházi közösségeknél, integrált közösségi és szolgáltató tereken (IKSZT) vagy a kulturális szakigazgatásban is elhelyezkedni.

2017-től Közösségszervezés alapszak indul intézményünkben az Egri és a Jászberényi Campuson. A hallgatók két szakirány közül választhatnak: Kulturális közösségszervezés, Humánfejlesztés.Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintekesetében azt irányítani.

A tanszék közreműködik helyi kisközösségek közösségi művelődési alkalmainak megvalósításában is konferenciák előkészítésével és tudományos ismeretterjesztő előadások tartásával, illetve rendszeresen részt vállal helyi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. (Egri Kulturális és Művészeti Központ, Dobó István Vármúzeum, Forrás Alapítvány Eger, Fiatalok az idősekért program, egyházi kultúraközvetítő kisközösségekkel tapasztalatcsere).

A Közösségi művelődés tanár szak képzésében az iskolai gyakorlatok mellett fontosnak tartjuk, hogy a különböző tanegységek keretein belül a hallgatók minél több kultúraközvetítő intézményt, színteret, közösségépítő és fejlesztő helyszínt megismerhessenek. (Például Nemzeti Művelődési Intézet, Egri Kulturális és Művészeti Központ, Dobó István Vármúzeum stb.)

Az iskolai gyakorlatok az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet zajlanak. A Gyakorlóiskola két iskolaépülettel működik. Az iskolaépületek Eger belvárosában találhatók, frekventált környezetben, megközelíthetőségük mind a helyi, mind a helyközi közlekedést tekintve kiválóak. Az iskola minden oktatási szinten, az általános iskolai és középiskolai szakaszban is, kiemelten kezeli az informatika, illetve az idegen-nyelv oktatását. Az iskola gyakorlóiskola, ezért életében fontos szerepet játszik a hallgatók gyakorlati képzése. Bázisa a pedagógus utánpótlás nevelésének és a térségben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzésének is, hiszen az iskola összetett, többcélú iskolaként minden közoktatási szinten képez diákokat.

A Közösségszervezés szakon gyakorlati helyszínek lehetnek: települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek, amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, és a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel. Főbb szakmai együttműködő partnereink:

» NMI Művelődési Intézet
» Agria TISZK Nonprofit Kft.
» Dobó István Vármúzeum
» Egri Kulturális és Művészeti Központ

 

A városi közművelődési intézményekkel nagy múltra tekint vissza szakmai együttműködésünk, melyet a jövőben tovább erősíteni kívánunk.

ekf

2017 februárjában hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg az első Közösségi Művelődés SzakmaiNapot, melyet tematikus programsorozat formájában a jövőben is folytatni kívánunk. Az első rendezvény három pilléren állt, melyet a rendezvény mottója is erősíteni kívánt: Eger – Közösség – Együttműködés.

A szakmai nap többek között azt a célt is szolgálta, hogy a hallgatók – akár önkéntesség révén is – minél sokrétűbb szakmai tapasztalat birtokába juthassanak már az egyetemi éveik alatt, és fontosnak tartjuk, hogy mind a tanárszakos, mind az alapszakos hallgatók sokrétű tapasztalatot szerezhessenek a nem formális környezetben zajló közösségi művelődés és közösségi programok terén.

KULTURÁLIS MARKETING ÉS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KMPC) TOVÁBBKÉPZÉS 120 ÓRA – Közművelődésben dolgozó szakemberek számára
A továbbképzési program célja egyrészt a résztvevők elméleti felkészítése pályázat készítési és pályázati projektmenedzsment, illetve kulturális marketing ismeretek elsajátítására, a gyakorlat oldaláról pedig a résztvevők felkészítése a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb felhasználására. Továbbá célunk a kulturális szakemberek szemléletének megújítása, a stratégiai gondolkodásmód elsajátíttatása és megerősítése, a kulturális pályázati gyakorlattal és a szolgáltatásmarketinggel kapcsolatos ismereteknek a szélesítése, illetve a meglévő tudásbázisra történő koherens építkezés.