Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top
_PJ20086

A több, mint 380 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának szervezeti egységei, köztük a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, messzire visszanyúló, igen gazdag múlttal rendelkeznek. Egyes intézetek és a hozzájuk tartozó tanszékek elődei több mint száz éve működnek a magyar pedagógia és pszichológia felsőoktatás élvonalának fórumaiként. Az 1814-ben alapított „cathedra pedagogiae sublimioris” (neveléstudományi tanszék) és a múlt század elején a Pázmány Péter Tudományegyetemen alapított pszichológia tanszék éppúgy szerves részét, alapját és kezdeményét képezik a fiatal PPK-nak, mint a folytatásukként az ELTE BTK keretein belül működő pedagógiai és pszichológiai tanszékek. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon 2003 szeptemberében indult meg az oktatás, az ELTE Pszichológiai Intézetének, pedagógiai tanszékeinek, valamint az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara egyes részeinek és a Tanárképzési és -továbbképzési Koordinációs Központnak az integrációját követően. Az andragógiai pszichológiai, pedagógiai, valamint és sporttudományi szakos képzéseken túl a Kar az egész Egyetem képző tevékenységéhez hozzájáruló feladatokat lát el a tanárképzés, az életvezetési tanácsadás, valamint a testnevelés és a sport területein is.
A Kar számos népszerű szakot kínál: az érdeklődőket alap-és mesterszakjainkkal, doktori képzéssel, valamint szakirányú továbbképzésekkel is várjuk. Alapképzési szakjaink: pszichológia, pedagógia, andragógia, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a sportszervezés. Mesterképzés keretében pszichológia, kognitív tanulmányok, neveléstudomány, interkulturális pszichológia és pedagógia, andragógia, valamint emberi erőforrás tanácsadó szakon tanulhatnak a PPK-ra jelentkezők. A Kar Magyarországon az egyetlen képzőhely, ahol önálló pszichológiai és neveléstudományi doktori iskola is működik a tudományos irányt választók számára, míg a gyakorlat felé fordulók a több mint harminc szakirányú továbbképzésünk közül választhatnak.
Könyvtárunk mintegy 140 ezer kötetes könyv- és folyóirat gyűjteményével, növekvő digitális állományával, digitális adatbázisok tucatjával és mintegy tízezer szakfolyóirat elektronikus elérésével várja a hallgatókat és az oktatókat. Az olvasóterem számítógéppel ellátott kutatóasztalainál mintegy 90 fő részére biztosít hozzáférést a dokumentumok, információk hagyományos és virtuális megjelenési formáihoz. A könyvtár kínálatát különgyűjtemények, így például a Völgyesi hagyaték és a Zöld Vadon gyűjtemény is színesítik.

_PJ20438 (1)

A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet az élethosszig tartó tanulás paradigmájában elsősorban a formális, informális, nemformális színtereken megvalósuló, a felnőttek tanulásának, művelődésének és képzésének elméleti, gyakorlati és módszertani kérdéseivel és annak támogatásával foglalkozik, valamint érdeklődésének fókuszában állnak az emberi erőforrás fejlesztésének, a tudás létrehozásának és menedzselésének aktuális kérdései is. A felsorolt területeken magas szintű, a nemzetközi tudományos és gazdasági szektor számára is érdekes kutatásokat végez, melyeket a hazai és nemzetközi tudományos intézményekkel és a munkaerőpiac szereplőivel történő hálózati együttműködésben valósít meg, s annak eredményeit széles körben terjeszti. Az intézet alap és mesterképzéseket is kínál a jelentkezők számára.
Az andragógia alapképzési szak célja olyan szakemberek oktatása, akik felnőttképzési, pszichológiai, jogi, közgazdasági és szociológiai tudásuk, valamint az állami, az önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek kulturális, felnőttképzési és munkaerő-piaci szervezetekben, a közművelődés, a közgyűjtemények színterein, településeken, civil szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző területein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit. A szak ideális jelentkezője megalapozott társadalom- és emberképpel rendelkezik, képes kellő empátiával más emberek nehéz élethelyzetének megoldásában segítséget nyújtani, jó szervező és áttekintő képessége van, könnyen teremt kapcsolatot, jó kommunikációs készséggel rendelkezik. Érdeklődése a kultúra lehető legszélesebb területére terjed ki.

_PJ20289

Az Andragógia mesterképzési szakon az európai közösséghez való felzárkózás támogatására és az egész életen át tartó tanulás és a tudásalapú társadalom eszközeinek e cél érdekében való használatára készítjük föl hallgatóinkat. A végzett szakemberek képesek a munkavállalók tanulásához és foglalkoztatásához szükséges képzettség megszerzésének irányítására; a felnőttképzés feltételeinek differenciált fejlesztésére; a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatására. Alkalmasak oktatási, képzési intézmények eszköz- és módszer-fejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására, teljesítményértékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetésére, a felnőttkori tanulás területén kutató, fejlesztő és képző feladatok ellátására. A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek állami, profitorientált és nonprofit felnőttképzési és szakképző szervezetekben, továbbképző központokban, a felnőttképzés tervezésével, irányításával fejlesztésével, andragógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben, szervezetekben.

_PJ20403

Intézetünkben emellett Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak is működik. Ennek célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában és a terület irányítóinak döntés-előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához is.

Intézetünk legújabb képzése a közösségszervezés alapképzési szak,  melynek célja  a kulturális, human, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, ciliv, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására. A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika, a közösségfejlesztés területén működő különböző intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását valamint képesek ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

A szakon a hallgatók három szakirány közül választhatnak: kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, valamint humánfejlesztő.

A kulturális közösségszervező szakirányon végzett szakemberek közösségfejlesztő folyamatokat generálnak annak érdekében, hogy segítsék a helyi társadalom önszerveződő tevékenységét. Támogatják a közösség tagjainak cselekvéseit, kapcsolati és információs hálót működtetnek. A szakirány legfontosabb sajátos tanulmányterületei: közművelődés és kultúraközvetítés, közösségfejlesztés.

Azifjúsági közösségszervező szakirányon végzett szakemberek segíthetik a fiatalok formális és informális csoportjainak létrehozását, műkötetését. Támogatják az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését és helyes értékrendjének kialakítását célzó programok kidolgozását és megvalósítását. A legfőbb sajátos tanulmányterületek: ifjúsági munka, ifjúságsegítésésközösségi nevelés.

A humánfejlesztő szakirányon végzettek segíthetik a felnőtteket abban, hogy sikeres tanulási utakat tervezzenek és valósítsanak meg, melyek hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásukhoz. Támogatják az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő fejlesztés megvalósítását az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő szemléletmód keretei között. Sajátos tanulmányterületek: felnőttképzés és humán fejlesztés.