Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

A Debreceni Egyetem, Kiemelt Kutatóegyetem, a tudományos életben betöltött vezető szerepét támasztja alá a több mint 1000 tudományos fokozattal rendelkező oktatója, 25 doktori iskolája, valamint a nemzetközileg elismert publikációk és projektek magas száma. Az oktatók, kutatók közül 228-an a Magyar Tudományos Akadémia doktorai, közülük 27-en akadémikusok. A Debreceni Egyetem elismert kutatóközpont, mely a magyar felső- oktatás kutatási kapacitásának 14-15%-át tudja magáénak. Évi 17 millió eurós K+F bevételével Közép-Kelet-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő tudásközpontja.
A Bölcsészettudományi Kar a Debreceni Egyetem legnagyobb és legjobb mutatókkal, legkiválóbb eredményekkel büszkélkedő karainak egyike, a humán tudományok egyik legjelentősebb hazai központja. A rendkívül széles képzési választékhoz magas oktatói/kutatói minőség és hallgatói elégedettség társul. A kar több földrészre kiterjedő kapcsolatai kölcsönös oktató- és diákcserére, külföldi résztanulmányok folytatására adnak lehetőséget. A karon 4 doktori iskola működik 9 doktori programmal. Több területen nemzetközi szinten is ismertek és elismertek a kutatómunka eredményei. A kar tudományos életében jelentős szerepet töltenek be a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok.
de_1
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Andragógia Tanszéke az 1956-ban Durkó Mátyás által életre hívott népművelés szak jogutódjának, a 2006-os bolognai átalakulás óta andragógia alap- és mesterszaknak, a közművelődés tanára mesterszaknak, valamint az ezekhez kötődő szakirányú továbbképzéseknek a szakgazdája. (Jogelőd tanszéke a népművelés, majd közművelődés szak folyamatos erősödésével 1971-ben jött létre.) Fő feladatának tekinti a felnőttek képzésével és művelődésével foglalkozó felsőfokú képzések, felnőttképzések, valamint ezen területekhez kötődő tudományos kutatások, kötetek és rendezvények szervezését, megvalósítását.
Jelenleg a következő alap-, mesterszakok és szakirányú továbbképzések szakok szerepelnek a tanszék képzési kínálatában: andragógia BA (felnőttképzési szervező és művelődésszervező szakirány), andragógia MA (felnőttképzési intézményvezető és HR tanácsadó specializáció); közművelődés tanára MA, valamint Felnőttképzési szervező, Művelődésszervező, Kulturális animáció, Kulturális szolgáltatásfejlesztés szakirányú továbbképzés.

A Debreceni Egyetem, Kiemelt kutatóegyetem, a tudományos életben betöltött vezető szerepét támasztja alá a több mint 1000 tudományos fokozattal rendelkező oktatója, 25 doktori iskolája, valamint a nemzetközileg elismert publikációk és projektek magas száma. Az oktatók, kutatók közül 228-an a Magyar Tudományos Akadémia doktorai, közülük 27-en akadémikusok. A Debreceni Egyetem elismert kutatóközpont, mely a magyar felső- oktatás kutatási kapacitásának 14-15%-át tudja magáénak. Évi 17 millió eurós K+F bevételével Közép-Kelet-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő tudásközpontja.
Kiemelkedő kutatási és fejlesztési kapacitással bíró szellemi központként az intézmény egyre fontosabb szerepet játszik a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésében. Elsőként elnyerve a felsőoktatási minőség díj arany fokozatát, az egyetem törekszik a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására.
Az egyetem a munkaerő-keresletet figyelembe véve alakítja ki képzési profilját, ezáltal kielégíti a térség gazdasági szereplőinek munkaerő-piaci és oktatási szükségleteit, a végzett hallgatók pedig gyakorlati tudással felvértezett piacképes diplomát kapnak. A kimagasló és egyedi idegen nyelvű képzési programjainknak köszönhető- en intézményünk büszkélkedhet a magyar felsőoktatási intézmények között a legtöbb külföldi hallgatóval. Az egyetem alapvető feladata, a felsőfokú képzés biztosítása mellett kiemelt területként kezeli a tehetséggondozást is. A Debreceni Egyetemen a szakkollégiumok, a tudományos diákkörök, a tehetséggondozó programok és a doktori képzés is segíti a tehetséges diákokat szakmájukon belül, de abban az esetben is, ha olyan dologban mutatnak tehetséget, ami nem feltétlenül a képzéséhez kapcsolódik. 2014-ben a DETEP, a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó programja elnyerte a Mentor Oscar-díjat. A tehetséggondozás mellett a hallgatók tudományos tevékenységének támogatása is fontos az egyetemnek, ezért a tudományos karriert tervező tehetséges frissdiplomásokat tárt karokkal fogadja az intézmény. A teljes kutatási portfóliót lefedő szakkollégiumok interdiszciplináris hálózata, valamint a Tudományos Diákkörök a kutatók új generációját nevelik ki a helyi, az országos és a nemzetközi tudományos közösség számára.
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar gyökereit egészen a XVIII. századig lehet visszavezetni. Az intézmény története szorosan összefonódott a több, mint 400 éves debreceni Kollégium történetével. A feljegyzések szerint a XVIII. század végén már öt állandó tanszéke volt a Kollégiumnak, s ebből három tanszéken oktatták a filozófiai tudományokat. Az ekkoriban megindult gyors fejlődés eredményeképpen az 1840-es évek végén már öt professzor foglalkozott a bölcsészeti oktatással. A század utolsó éveiben azonban ismét csak két tanszék működött, melyek az akkor már meglévő teológiai és jogi szakok oktatását egészítették ki. A döntő fordulat 1908-ban következett be, amikor létrejött a református Bölcsészeti Akadémia és szerény keretek között ugyan, de a tanárképzés is megindulhatott. A református Bölcsészeti Akadémia alig néhány éves működés után az 1913–14-es tanévvel befejezte működését, majd 1914 szeptemberében átadta helyét az egyetemi bölcsészkari fakultásnak. Az intézmény az említett időpontban már a református egyháztól független keretek között kezdte meg működését, továbbra is a Kollégiumban. A Bölcsészettudományi Kar végül az 1931–32-es tanév végén foglalta el helyét az időközben elkészült impozáns „Központi Egyetem” épületében.
A BTK a Debreceni Egyetem legnagyobb és legjobb mutatókkal, legkiválóbb eredményekkel büszkélkedő karainak egyike, a humán tudományok egyik legjelentősebb hazai központja. A rendkívül széles képzési választékhoz magas oktatói/kutatói minőség és hallgatói elégedettség társul. A kínálat a nyelvek terén is messze kiemelkedő, hiszen 9 nyelvet lehet tanulni valamilyen szak keretében, amihez továbbiak társulnak nyelvtanfolyami keretek között (pl. kínai, japán, ógörög, észt). A kar több földrészre kiterjedő kapcsolatai kölcsönös oktató- és diákcserére, külföldi résztanulmányok folytatására adnak lehetőséget. A karon 4 doktori iskola működik 9 doktori programmal. Több területen nemzetközi szinten is ismertek és elismertek a kutatómunka eredményei. A kar tudományos életében jelentős szerepet töltenek be a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok.
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézetét az Egyetem Szenátusa 40/2007/ (V.24.) sz. határozatával létesítette (NI). Az intézet a DE BTK Neveléstudományi valamint a Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékeiből alakult meg. A 24/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat alapján a Neveléstudományok Intézetének két új szervezeti egységeként az Andragógia Tanszék és a Pedagógia Tanszék együttműködésében.
Az intézet tevékenységében megjelenik a neveléstudományok területén az oktatás, a fejlesztés és a kutatás egysége az alap-, a mester-, és a doktori képzés szintjén. E hagyományosan egyetemi értékek (oktatás és kutatás egysége) mellett szerepet kap továbbá az alapprofillal harmonizáló szolgáltatások körének feltárása (“piackutatás”), valamint ebben a körben szolgáltatások felajánlása és ellátása, továbbá felsőfokú szakképző programok kimunkálása és elvégzése.
A Neveléstudományok Intézetében jelenleg 18 oktató, 3 professzor emeritus, 1 könyvtáros, 1 oktatásszervező, 1 adminisztrátor munkája biztosítja és segíti a hallgatók tanulmányait. Intézeti szinten a tudományos minősítettség az alábbi képet mutatja: Doktori (Ph.D.) fokozattal rendelkezik 17 oktató, habilitációval 8 oktató, MTA Doktora 3 oktatónk.
Intézetünk kiemelt feladatnak tekinti a tehetséggondozást, amelynek több kerete adott hallgatóinknak, így pl. bekapcsolódhatnak a Hatvani István Szakkollégium, a tanszéki TDK-műhelyek, a Neveléstudományi Doktori Program, valamint a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) által szervezett és vezetett kutatások munkájába.
Erőteljesen törekszünk arra, hogy hallgatóinkat – megfigyelőként, szervezőként, akinél indokolt előadóként – fokozott mértékben bevonjuk szakmai konferenciák munkájába (DAB rendezvények, saját kutatásunk eredményeit bemutató regionális szakmai rendezvények, Durkó Mátyás Emlékkonferencia, “Kiss Árpád” Emlékkonferenciák sorozata, CHERD konferenciák, Országos Neveléstudományi Konferencia, HUCER konferencia).
A végzettek pályakövetését intézményi (képzési programok) és hallgatói szempontból (elhelyezkedés) egyaránt kiemelten fontos, releváns fejlesztési területnek tartjuk.
Képzési programjaink kialakításával, karriertervekkel kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy végzettjeink (andragógia BA: felnőttképzési szervező szakirány; művelődésszervező szakirány; pedagógia BA: nevelési asszisztens; andragógia MA: felnőttképzési intézményvezető specializáció; HR tanácsadó specializáció; neveléstudományi MA: oktatáskutatás szakirány; koragyermekkor pedagógiája szakirány), közművelődés tanára MA megtalálják helyüket a munkaerőpiacon.
Az Andragógia Tanszék az 1956-ban Durkó Mátyás által életre hívott népművelés szak jogutódjának, a 2006-os bolognai átalakulás óta andragógia alap- és mesterszaknak, a közművelődés tanára mesterszaknak, valamint az ezekhez kötődő szakirányú továbbképzéseknek a szakgazdája. (Jogelőd tanszéke a népművelés, majd közművelődés szak folyamatos erősödésével 1971-ben jött létre.) Ezáltal fő feladatának tekinti a felnőttek képzésével és művelődésével foglalkozó felsőfokú képzések, felnőttképzések, valamint ezen területekhez kötődő tudományos kutatások, kötetek és rendezvények szervezését, megvalósítását.

de_2

Az oktatás és a kutatás szorosan összekapcsolódó tevékenységekként vannak jelen az intézetben. Ennek legjelentősebb példája az, hogy az oktatók tudományos tevékenységük, doktori és egyéb kutatómunkájuk eredményeit az oktatásban felhasználják, prezentálják a hallgatók felé. A hallgatóknak számos lehetőségük van személyesen is bekapcsolódni ezekbe a kutatásokba, amelyek révén személyes tapasztalataik során tanulnak. Az oktatók kutatómunkája legjelentősebb mértékben a doktori programunkban érvényesül: a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában.
Meghatározó együttműködéseink:
1. A Debreceni Akadémiai Bizottság keretén belül tanszékünk képviselteti magát a Nevelés- és Művelődéstudományi Szakbizottságban, a bizottság munkájában hatékonyan részt vesz, ennek keretében kutatásokra, publikálásra és konferenciák rendezésére nyílik elsősorban mód. A képzés minden oktatója tagja a szakbizottságnak.
2. Intézetünk és tanszékünk az alapítója a 2006-ban létrejött Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának, amelynek keretében hazai és nemzetközi kutatások, konferenciák és tanulmánykötetek (közel húsz magyar és angol nyelven) szervezésére, menedzselésére kerül sor. A Központ tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Kozma Tamás, elnöke Prof. Dr. Pusztai Gabriella. A központ számos OTKA, FP7 és egyéb kutatások keretében folytat kiterjedt kutatási tevékenységet. Részletesebben: http://cherd.unideb.hu/ honlapcímen elérhető.
3. A tanszékünk oktatói a Prof. Dr. Kozma Tamás által vezetett az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) által finanszírozott Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig (“Learning Regions in Hungary: From Theory to Reality”), röviden LeaRn kutatás (http://ni.unideb.hu/learn/index.php?o=1) szenior kutatói, kutatás keretében számos hazai és nemzetközi konferencián vettek és vesznek részt.
4. Intézetünk tagja a Teacher Education Central European Research Network szervezetnek, amellyel közös kutatási projektünk is zajlott a Visegrádi Alap támogatásával TECERN projekt néven (http://tecern.unideb.hu/).
5. Intézetünkhöz kötődik a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (HERA) debreceni tagszervezete, valamint több szakosztály alapítása és működtetése, többek között a Felnőttkori és Közösségi Tanulás Szakosztály.
6. A görlitzi Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen intézményében működő Institut für Kulturelle Infrastruktur Sachsen Intézetével kötött megállapodásunk három területre terjed ki. Részt vettünk egy 7 ország egy-egy megyeszékhelyét felölelő kutatásukban, ahol Debrecen kulturális célú civil szervezeteit mértük fel központi szempontok szerint. A kutatást Juhász Erika Ph.D. és Márkus Edina Ph.D. kollégák vezették. Hallgatóikat fogadjuk tanulmányútra tanszékünkön, ők szintén biztosítják ezt számunkra.
7. Tagjai vagyunk a European Network of Cultural Administration Training Centres elnevezésű szervezetnek, amelynek keretében nemzetközi együttműködésre, nemzetközi konferenciákon való részvételre, valamint publikálásra nyílik lehetőségünk.
8. Tanszékünk a Közép-Kelet-Európai Felnőttképzési Szimpózium tagja, amelynek keretében a térséghez kötődő felnőttképzési kutatások eredményeit ötvözzük, és ezeket kétévente tudományos konferencia keretében is bemutatjuk. A legutóbbi, immár 12. szimpózium házigazdája tanszékünk volt 2014-ben, Debrecenben.

Tudományos rendezvények
Durkó Konferencia 2004 óta kétévente
Kiss Árpád (a Pedagógia Tanszékkel és egyéb szervezetekkel együttműködésben) (1999 óta kétévente)
Országos Neveléstudományi Konferencia 2014
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciója 2015
Teacher Education Central European Research Network TECERN 2013
Central European Symposium IV. (1998), XII. (2014)
European Conference on Educational Research 2015
Tanszéki hallgatói rendezvények
Elsősavató
Szakhét
CulturCafe
Tudomány Napja
AnDragógia eVENT – Karácsonyi készülődés

Széleskörű intézményi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, felsoroljuk a közművelődés, a kultúra, a média és felnőttképzés területén meglévő partnereinket.
Gyakorlóhelyeink a közművelődési területen:
A Művelődés Háza és Könyvtára Sárospatak
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete
Csengey Dénes Kulturális Központ
Debreceni Művelődési Központ,
Derkovits Kulturális Központ,
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Dombóvári Művelődési Ház NKft.
Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézet
Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ
KKDSZ (Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete)
Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Szepes Gyula Művelődési Központ
Váci Mihály Kulturális Központ
Vojtina Bábszínház
VOKE Egyetértés Művelődési Központ
Gyakorlóhelyeink a kulturális területen:
Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.,
Campus Nonprofit Kft.,
Alliance Française Debreceni Kulturális Egyesület,
A Mindennapi Kultúráért Egyesület,
“A Tea Útja” Közhasznú Egyesület,
“Gyermekeink Művelődéséért, Kulturális Jövőnkért” Alapítvány
Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület
Conservatory Alapítvány
Csokonai Nemzeti Színház
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.
Dobó István Vármúzeum
Déri Múzeum
Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú egyesület
Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete
Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
MÁS Mozaik Kulturális Egyesület
Motolla Egyesület
Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület
Opera Kulturális Egyesület
Sárospataki Képtár
Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány
Szín-Kör Alapítvány
Gyakorlóhelyeink a média területén:
Debrecen TV,
Campus Rádió,
Egyetemi Élet,
Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány
Gyakorlóhelyeink a felnőttképzési területen:
Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület,
Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület,
CSAT Egyesület,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központ,
Galambos-Lindenfeld Nyelviskola,
Görög Demeter Szakképző Iskola,
INFORM-TEAM Felnőttoktató és Humánszolgáltató Felnőttképző Intézmény,
Jász- Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa,
Krétakör Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért,
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye,
Oktáv-Ráció Kft.,
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület,
Rés Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért,
Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület,
Speciális Szükségletűekért Alapítvány,
Suliszerviz Kft.,
Szakképző Centrumok,
Szín-Báb Egyesület,
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány,
Trend Alapítvány,
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat,
Türr István Képző és Kutató Intézet,
Vox Iuventutis Alapítvány.
Speciális lehetőség a tanszékhez kötődő nagy múltú civil szervezetekben önkéntes munkát végezni, ezeknél a szervezeteknél tevékenykedve a hallgatóink hasznos gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek: a Nullpont Kulturális Egyesületnél, a KultúrÁsz Közhasznú Egyesületnél, az Életvonal Alapítványnál.

de_3

Az tanszékünk munkájához szükséges tárgyi feltételeket több tényezőre kell bontanunk. Az oktatási feladatok ellátásában alapvető az oktatási célú helyiségek (tantermek, előadótermek) számának, méretének és technikai felszereltségének kérdése. Ettől eltérő rendszert jelentenek az oktatási/kutatási/adminisztrációs munkát segítő háttérfeltételek, mint irodák, oktatói szobák. A feltételrendszer harmadik pillére a könyvtár, amely a tudományos információhoz való hozzáférést teszi lehetővé a hallgatóknak és oktatóknak. Az infrastrukturális feltételek részét képezi a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció kérdése, a tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások, egyéb szükségesnek ítélt oktatáshoz kapcsolódó feltételek is.
Oktatási helyiségek, oktatástechnikai eszközök
A Bölcsészettudományi Kar kezelésében hét nagy előadóterem, és közel 60 oktatásra vagy oktatási célra is használt helyiség van.
Ez utóbbiak megoszlása hármas:
Szemináriumi helyiségek, amelyek közül az intézet saját használatában egy szemináriumi helyiség található: 36 férőhellyel (fsz. 14/3-as tanterem), és 24 férőhellyel a 142. multifunkciós terem, amelyeknek kihasználtsága igen nagy, a nappali tagozatos hallgatók számára naponta 8-20 óra között foglalt. Pénteki és szombati napokon a levelező szakos hallgatók óráit tartjuk ebben a teremben. A beépített rendszerek lehetővé teszik a videóval, számítógéppel, diavetítővel és írásvetítővel támogatott órák tartását. Az intézeti és tanszéki könyvtárakban részében órákat is tartunk, amelyek elsősorban tematikájukban a könyvtári kereséshez (is) kötődnek. Az órákat a könyvtári nyitvatartási időn túli időkben tartjuk ezeken a helyszíneken.
A nagy előadótermek zömmel közös, kari használatban vannak, a kari órarend biztosítja azok teljes kihasználását. Ezek közül öt minden olyan technikai eszközzel fel van szerelve, amelyek lehetővé teszik a legkorszerűbb ismeretközlési eszközök alkalmazását. Az intézményfejlesztések nyomán az egyetem főépületén belül nőtt a kiscsoportos munkára igénybe vehető termek száma, melyek vetítőállvánnyal, vetítővászonnal ”mobil” vetítési lehetőséget kínálnak. Az infrastrukturális fejlesztések nyomán, kari szinten teljes körűen kiépült a nagysebességű internetes hálózat, lehetővé téve ezáltal a karon, illetve az Intézeten belüli irodák, oktatói szobák számára a világhálóhoz, illetve az egyetemi információs rendszerhez történő csatlakozást. A hallgatói ellátottságot a karon három számítógépes terem 60 számítógépe biztosítja, az informatikai park folyamatos újítása nyomán a hallgatók számítógépes ellátottságát megfelelőnek mondhatjuk.
Az intézet részét képezi a tanárképzéshez kapcsolódó Oktatástechnológiai egység, amelynek technikai eszközei a tanárjelöltek képzését segíti.
Könyvtár
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a szakok legnagyobb értékei közé tartoznak a könyvtárak. Hallgatóink képzésében nagy szerepet játszik a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, amely ahogyan a nevében is szerepel az Országos Széchenyi Könyvtár mellett még egyedüliként nemzeti könyvtárként működik.
A DEENK állományának két törzse a nemzeti kötelespéldány gyűjtemény, valamint az egyetem oktató-, kutató-, és gyógyító munkáját szolgáló tudományos gyűjtemény. Ez a törzsanyag hét szakgyűjteménybe (agrártudományi, bölcsészet- és természettudományi, élettudományi, műszaki, pedagógiai, társadalomtudományi, zeneművészeti) szervezve áll az Egyetem egyes karain dolgozók és tanulók, valamint Debrecen város polgárainak rendelkezésére. A szakgyűjteményeket értékes különgyűjtemények egészítik ki.
A könyvtár a ma már hagyományosnak számító helyben olvasás és kölcsönzés mellett számos modern szolgáltatást kínál. Elektronikus szolgáltatásainak jelentős része a beiratkozott olvasók számára a világ bármely pontjáról elérhető.
A könyvtár a Debreceni Egyetem tudományos termésének adatait a Publikációs Adatbázisban gyűjti és szolgáltatja. A publikációk teljes szövegének archiválása a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumában(DEA) történik.
Ennek bölcsészettudományi egysége az egyetem főépületében 6415 négyzetméteren működik, mintegy 4 300 000 dokumentumos állománnyal. A már említett infrastrukturális fejlesztések nyomán a könyvtári szolgáltatások minősége, illetve a hallgatók informatikai hálózathoz való hozzáférésének lehetősége nőtt. A könyvtár az egyetemen képviselt tudományos irodalmat enciklopédiás teljeséggel gyűjti. A könyvtár internetes portálján keresztül hozzáférhetők a legfontosabb nemzetközi tudományos adatbázisok (Pl: EBSCO, Scopus, Web of Science, JSTOR adatbázis). Az egyetemi könyvtár honlapjának címe: www.lib.unideb.hu
Az intézet könyvtárai összesen közel 34.000 kötetes szakkönyv- és folyóirat-állománnyal bírnak. Az Andragógia Tanszék könyvtára alapvetően a művelődéshez és a felnőttoktatáshoz és –képzéshez kötődő képzési és kutatási feladatok kiszolgálását látja el, a szakkönyvek és folyóiratok segítségével (SZÍN, Kultúra és Közösség, Zempléni Múzsa, Szakképzési Szemle, Felnőttképzési Szemle, Szak- és felnőttképzés), amelyekhez a hozzáférést a napi nyitva tartás és kölcsönzés lehetővé tesz. A tanszék munkatársainak és doktoranduszainak tanulmánykötete az Acta Andragogiae et Culturae sorozat. A Pedagógia Tanszék gazdag 18 500 kötetes szakirodalmi és folyóirat-állománnyal rendelkezik, ez utóbbiban a legfontosabb hazai neveléstudományi folyóiratok mellett nemzetközi folyóiratok is rendelkezésre állnak, Jelentősebb folyóiratok: Educatio, Új Pedagógiai Szemle, Iskolakultúra, Magyar Pedagógia, Neveléstörténet, Pedagógusképzés, International Review of Education, Comparative Education, Reveiw Educational Research, Zeitschrift für Pedagogik. A hallgatók pedagógiai tájékozódásának segítése érdekében a Pedagógia Tanszék útjára indított egy önálló tankönyvsorozatot, Pallas Debrecina címmel.